Tescil başvurusu yapılan coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına ait başvuru Kurum tarafından değerlendirilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, konuda uzman bir veya birkaç kurum veya kuruluştan görüş alınır. 6769 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayan başvurular Bültende yayımlanır. Bültende yayım tarihinden itibaren üç ay içinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması şartıyla tescil edilir, sicile kaydedilir ve tescil bilgileri Bültende yayımlanır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Resmi Gazete ’de yayınlandığı 10 Ocak 2017 tarihinden önce yapılan başvurular, daha önce yürürlükte olan 555 sayılı KHK kapsamında incelenmeye devam edilir. Bu başvurularda itiraz süresi 6 ay olarak işlem görmektedir.

Başvurunun Yapılması

Coğrafi İşaret

Coğrafi işaret başvurusu yapmak için Kurumun resmi internet sitesinde işlem formları arasında yer alan Coğrafi İşaret Tescili Başvuru Formu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu formda ve eklerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Başvuru yapanın başvuru hakkına sahip olanlardan hangisine dâhil olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler.
 • Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması halinde, bu hususu ispatlayan bilgi ve belgeler.
 • Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Tescili istenen coğrafi işaretin adı, menşe adı veya mahreç işareti olduğuna ilişkin bilgi ile menşe adı veya mahreç işareti tanımına uygunluğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.
 • Ürünün hangi ürün grubuna dâhil olduğuna dair bilgi.
 • Ürünün tanımı, ürünün ve gerekli hallerde hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.
 • Mahreç işareti başvurularında; ürünün üretimi, işlenmesi ve ürüne ilişkin işlemlerden belirlenmiş coğrafi alan sınırları içinde yapılması gerekenleri açıklayan bilgi ve belgeler.
 • Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, ününün, tarihsel geçmişinin veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve belgeler (Gazete, makale, araştırma yazıları vb.).
 • Coğrafi işaretin kullanım biçimini, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel usulleri açıklayan bilgi.
 • Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
 • Coğrafi işarete konu ibarenin Latin Alfabesi dışındaki harfleri içermesi halinde, bunların Latin Alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.

Başvuru yapılırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 • Coğrafi işaret başvurusunda, söz konusu ürünün ilgili yörede üretilmesiyle oluşan, diğer yörelerdeki benzer ürünlerden farklarının ortaya konması, bu farkların ürünün ünlendiği yöre ile bağının belirtilip ispatlanması gereklidir. Bu bağ toprak özellikleri, iklim, yağış rejimi, rakım, topoğrafya gibi doğal unsurlara dayanabileceği gibi beşeri unsurlardan da oluşabilir. Yöre insanının kültür ve tarihinden gelen etkilerin ürüne yansımasıyla oluşan bir farklılık varsa bu da coğrafi işaret tescilinde önemli bir husustur.
 • Üretim metoduna ve varsa ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve adetlere ilişkin bilgi ve belgeler de başvuru formuna eklenmelidir (Ürüne ait genel üretim metotlarından ziyade, tescile konu olan ürünün varsa yöreye özgü özellikler taşıyan üretim metodu, üretimde kullanılan özel araçlar ve özellikleri tüm detaylarıyla açıklanmalıdır).
 • Ürüne özelliklerini veren ve özdeşleştiği coğrafi alanın sınırları açıkça belirtilmeli ayrıca gerekli hallerde harita üzerinde gösterilmelidir.
 • Ürünü diğer yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanına ait iklim, toprak ve beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrıntılarıyla yazılmalıdır. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların eklenmesi veya böyle bir çalışma yoksa uzman kuruluşlar ile yapılacak bir çalışmayla başvurunun şekillendirilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri gereklidir.
 • Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan, ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek,  birlik  veya  benzeri  örgütten  oluşan  tarafsıizr  dbenetim  merci  olu       şturmakla yükümlüdür. Denetim hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan ve örnek denetim tutanağını da içeren bilgi ve belgelerin başvuru formunda bulunması gerekmektedir.

Tescilli Coğrafi İşaret Başvuru Formlarından Örnek Bölümler

Avanos Çömleği (Menşe Adı)

Kullanım Biçimi
(Ürünün nitelikleri göz önünde bulundurularak, coğrafi işaretin ürün üzerinde nasıl kullanılacağı ve varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin usulleri açıklayan bilgiler belirtilmeli ve bu hususa ait açıklamalara gerekiyorsa form ekinde ayrıca yer verilmelidir. Etiketleme ve ambalajlamayla ilgili olarak; ürünün üzerinde veya ambalajında (varsa) bulunması gerekli görülen bilgiler ile eğer bu bilgilerin ürün üzerinde özel bir şekilde yer alması gerekiyorsa mahiyeti belirtilmelidir.
Örnek 1: Coğrafi işaret ibaresi ürün üzerinde marka ile birlikte ve marka ibaresinden küçük olmamak üzere ambalajda yer alacaktır.
Örnek 2: Coğrafi işaret ibaresini taşıyan ve örneği ekte yer alan etiket ürün ambalajında yer alacaktır.)

Coğrafi işaret ibaresi marka ile birlikte kullanılacaktır. Üretilen ürünün uygun kısmında coğrafi işaret amblemi ile birlikte "Avanos Çömleği" ibaresi bulunacaktır.

Coğrafi Sınır
(Menşe adları için ürünün “tüm veya esas nitelik veya özellikleri”yle belirlenen bu “coğrafi sınır”a özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması ve ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu “coğrafi sınır” içinde yapılması gerekmektedir. Mahreç işaretleri için ürünün “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri” itibarıyla belirlenen bu “coğrafi sınır” ile özdeşleşmiş olması ve/veya ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin bu “coğrafi sınır” içinde yapılması gerekmektedir. Coğrafi sınır ayrıntılı olarak belirtilmeli, gerekiyorsa harita ile desteklenmelidir. Örnek: “Malatya ili Hekimhan ilçesi” gibi. Menşe adları için harita ile coğrafi sınırın gösterilmesi özellikle önemlidir. Menşe adlarında coğrafi sınır ürüne tüm özelliklerini veren ilgili il, ilçe veya köyleri içerebilir.
Mahreç işaretinde ise eğer yörede gerçekleşmesi gereken asgari üretim aşamaları varsa ilgili il, ilçe, köy veya yöre
belirtilmelidir, ama eğer ürün ile yöre arasındaki bağ sadece ünden ibaretse ürünün özdeşleştiği il, ilçe, köy veya yörenin isminin yer alması yeterlidir.)

Nevşehir İli Avanos ilçesi

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
(Ürünün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, duyusal ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler bulunmalıdır. Tescile konu olan ürünün niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgiler, ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgiler, ürünü diğer yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanına ait iklim, toprak ve beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrıntılarıyla bu kısma yazılmalıdır. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların eklenmesi veya böyle bir çalışma yoksa uzman kuruluşlar ile yapılacak bir çalışmayla başvurunun şekillendirilmesi gerekmektedir. Ürünün menşe adı veya mahreç işareti olmasının gerekçeleri ve bunları ispatlayan bilgi ve belgeler bu
bölümde sunulmalıdır.)

Çömlekçiliğin başlaması, göçebe kavimlerin yerleşik düzene geçişi ile olmuştur. Bu yeni dönem tarımın, hayvancılığın, dokumacılığın ve dolayısıyla ticaretin başlamasına sahne olmuştur. Tarım ve ticaretteki gelişmeler ise kap kacak gereksinimini arttırmış ve çömlekçiliğin başlamasını sağlamıştır. Ülkemizde Nevşehir iline bağlı Avanos ilçesi; çömlekçilik denilince akla gelen ilk yerlerden biridir. Göreme ve Ürgüp gibi turistik yörelere yakın olmasının yanı sıra hammadde kaynaklarının o il de bulunuyor olması Avanos’ta çömlekçiliğin çok gelişmiş olmasının sebeplerindendir. Anadolu uygarlık tarihi içerisinde en önemli kullanım eşyaları olan çanak çömlek ve benzeri kaplar İlk Tunç Çağ ve öncesinde önemli bir ticari unsur olmuştur. Bu dönemde çanak çömlek yapımı ve kullanımının önemi son derece önemlidir. İnsanoğlu varoluşundan bu yana hayatını kolaylaştırıcı aletler, besin yapımı ve tüketimi için kaplar üretmeye çalışmıştır. İşte bu varoluş mücadelesi ile Paleolitik Çağ’da (İ.Ö. 1.000.000-10.000) taştan yapılmış kapları kullanan insan Neolitik Çağ’da ( İ.Ö. 8.000-5.500) kili keşfederek kilden yapılmış çanak çömlek yapımını öğrenmiş ve günümüze kadar gelen çanak çömlek kültürünün temelini de oluuşturm ştur. Nevşehir’de Neolitik Çağ’dan itibaren devam eden çanak çömlek yapımı, Avanos bölgesinde yaygınlık göstermektedir. Yapılan çanak çömlekler bugün olduğu gibi olasılıkla İlk Tunç Çağ’da da Avanos’un dağlarından ve Kızılırmak’ın eski yataklarından elde edilmekteydi. İlk yapılan çömleklerin sargı-dolama yöntemiyle elde biçimlendirildiği bilinmektedir. Fırınlama için de açık ateş kullanılmıştır. İlk Tunç çağının sonlarına doğru çömlekçi çarkı bulununca, çömlekler artık çarkta yapılmaya başlanmıştır. Çark yapımı çanak çömlek örneklerine Hacıbektaş ilçesinde yoğun olarak rastlanmaktadır. Avanos’un Topaklı beldesinde ise Topaklı Höyük’te yapılan kazılarda, Tunç Çağı’nda Bizans dönemine kadar sıralanan 24 yapı katında çeşitli seramik parçaları bulunmuştur. Bu bulgular Avanos’ta çömlekçiliğin geçmişinin oldukça eskilere dayandığını göstermektedir. Avanos çömleği yöre ile özdeşleşmesi ve köklü tarihi bakımından ayırt edilmektedir. Burada yapılan çömlekler çuvallara koyularak eşeksırtına bağlanır, çevre il ve ilçelerin pazarlarına satılmaya götürüldü. Bu pazarlama biçimi Osmanlı Devleti döneminde olduğu kadar Cumhuriyet Dönemi’nde belli bir süre devam etti. Avanos erkeklerinin oluşturdukları uzun kervanlarla, Adana’ya kadar çanak, çömlek ve halı satmaya gittikleri biliniyor. Bu ürünler gidilen yerlerde çoğunlukla takas usulü satılırmış. Çömleği alan çömleğin dolusu kadar ürettiği üründen verirmiş. Geçim bu şekilde sağlanırmış. ”Dolusuna bulguruna, pirincine, tuzuna, peynirine” diye çömleklerin pazarlandığını görenler,”Avanızlılar yine geldi” derlermiş. Taşıma sırasında ürkek olduğu için katır tercih edilmezmiş. Yolculuk sırasında kırılanlar ise yol kenarına atılırmış. Gerçekten de zamanla Avanos’u çevredeki diğer merkezlere bağlayan yollar çömlek kırıklarıyla dolmuştur. Avanos Çömleğini diğer seramik ürünlerden ayıran en büyük özelliği içeriğinde kullanılan ve Avanos yöresinden sağlanan kildir. Diğer yöreler ile Avanos kili mineral özellikleri kıyaslanan bir çalışmada Menemen çamurunda; illit/mika, kaolin, kuvars, feldspat, kalsit, hematit, Konya bölgesinde; illit/mika, kaolin, montmorillonit, kuvars, feldspat, hematit, Kınık çamurunda; kaolin, feldspat, kuvars, kalsit, dolomit, İznik çamurunda; illit/mika, kuvars, feldspat, kalsit, dolomit, kaolin, montmorillonit, hematit, Avanos çamurunda ise; illit/mika, kuvars, feldspat, kalsit ve dolomit, hematit, mineralleri tespit edilmiştir. Çamur içindeki hematit minerali, renklerin kırmızı olmasına neden olmaktadır. Hematit oranına

Edremit Zeytinyağı (Menşe Adı)

Üretim Metodu
(Aynı tür ürüne ait genel üretim metotlarından ziyade, tescile konu ürünün varsa yöreye özgü özellikler taşıyan üretim metodu, üretimde kullanılan özel araçlar ve özellikleri tüm detaylarıyla açıklanmalıdır.) 

 • Zeytinlerin Hasadı: Zeytinin hasadı Ekim ortalarında başlar ve Şubat sonuna kadar devam edebilir. Zeytinyağı ağaçtan meyveye hasar vermeyecek makine veya elle hasat edilerek toprakla temas etmeden toplanmış zeytinlerden elde edilmelidir. Dip zeytini olarak tabir edilen kendiliğinden yere düşmüş veya uzun süre bekleyerek bozulmaya uğramış zeytinler kullanılmamalıdır.
 • Zeytinlerin Saklama ve Taşıma Koşulları: Zeytin gıda ile temasa uygun, temiz, tercihen plastik kasalarda, hava alacak şekilde depolanmalı ve taşınmalıdır. Hasadı gerçekleştirilecek zeytinlerin depolama süresi 72 saati aşmamalı, bu süre içinde sıkım işlemi tamamlanmış olmalıdır.
 • Zeytinlerin Temizlenmesi ve Yıkanması: Yaprak ayırma ve yıkamanın amacı, yaprak, toprak vb. yabancı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Yaprak ince dal, diğer bitkisel maddeler, toprak, toz gibi mineral maddeler, çakıl taşı ve taşlar vibrasyon, hava akımı veya elek ile ayrılır. Yıkama işlemine yapraklar ve diğer maddeler tamamen ayrılıncaya kadar devam edilmelidir. Zeytinin yıkanmasında basınçlı suyun sirkülasyonu ile toprak, çamur ve taş ayrılır. Kullanılacak su içilebilir nitelikte olmalı, suyun kirliliği kontrol edilmeli ve işlem yoğunluğuna göre günde en az iki kere değiştirilmelidir. Yıkama suyunun 30-40ºC sıcaklıkta olması gerekmektedir. 100 kg zeytini yıkamak için yabancı madde içeriğine bağlı
 • olarak 10-100 kg arasında su harcanmaktadır. Sonraki işmleamklabrasa ında emülsiyonun
 • oluşumunu engellemek için yıkama işlemini takiben meyve yüzeyindeki fazla su uzaklaştırılmalıdır.
 • Zeytinlerin Kırılması ve Ezilmesi: Kırma işlemi, meyvenin kırılarak yağ fazının ayrılacağı hamurun elde edilmesi işlemidir. Kırma işlemi üretim teknolojisine göre diskli, çekiçli veya çubuklu vb. metal kırıcılarda veya taş değirmenlerde yapılabilir. Kırma işlemi sırasında alet ekipmandan kaynaklanabilecek metal bulaşmaları mutlaka önlenmelidir.
 • Zeytinlerin Yoğurulması (malaksasyon): Yoğurma katı-sıvı ayrımını kolaylaşatkırm amacıyla yağ damlalarının birleştirilmesinde önemli bir fonksiyona sahiptir. Yoğurma işlemi zeytin hamurunu uygun sıcaklığa getirebilecek ısıtma sistemi bulunan malaksörlerde yapılmalıdır. Zeytin hamurunun sıcaklığı yağın viskozitesini azaltmak ve yağ damlalarının kolay birleşmesini sağlamak amacıyla 25-35ºC arasında olmalıdır. Ürünün biyolojik ve duyusal özelliklerinin zarar görmemesi için yağın ekstraksiyon işlemi sırasında hamur sıcaklığının 30ºC civarında olması ve yoğurma süresinin 1 saati geçmemesi gerekir. Yoğurma işleminde su kullanılması halinde ilave edilen su zeytinin %10' unu geçmemelidir.
 • Zeytin ezmesinden yağın ekstraksiyonu: Ekstraksiyon aşağıdaki metodlardan herhangi birisiyle gerçekleştirilebilir.
  • a)Hidrolik presleme: Elle veya mekanik olarak daha önceden tasiriye torbaları içine yayılmış zeytin hamuru üzerine hidrolik basınç uygulanarak yağ ve kara suyun katı fazdanayrılma işlemidir. Hidrolik preslemede su kullanılacak ise suyun sıcaklığı 30ºC’yi geçmemelidir.
  • b)Sinolea / Perkolasyon / Soğuk Damlama / Seçici Filtrasyon: Malaksördeki zeytin hamurunun içine paslanmaz çelikten yapılan plakalar daldırılarak sıvı fazlar (yağ ve karasu) arasındaki yüzey gerilimine dayalı olarak faz ayrımı yapılır.
  • c)Kontinü Santrifüj Sistemler: Dekantörlerde katı ve sıvı fazlar yatay santrifüj ile yoğunluk farklarına göre ayrılır. Bu işlem dekantörlerde iki faz ve üç faz olarak ikiye ayrılmaktadır. Üç fazlı dekantörlerde yağ, pirina ve karasu birbirinden ayrılarak sistemden çıkar. İki fazlı dekantörlerde yağ ayrı, pirina ve karasu sistemden birlikte ayrılır.
 • Karasuyun Zeytinyağından Ayrılması: Bu aşamada yağ, su ve posanıntamamen ayrılması amaçlanır. İki faz veya üç fazlı sistemlerde santrifüj kullanılarak fazlar ayrılır.
 • Zeytinyağının Depolanması: Zeytinyağının depolanmasında gıda ile temasa uygun malzeme kullanılmalıdır. Özellikle konik dipli paslanmaz çelik veya krom nikel kaplı tanklarda, inert gaz veya yüzer kapak sistemlerle yağın hava ile teması mümkün olduğunca engellenerek depolanır. Tanklar konik dipli, kolay temizlenebilir, genelde seviye kontrollü ve numune almaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır. Sıkımından ambalajlanmasına kadar her aşamada diğer zeytinyağları ile karışmayacak şekilde ayrı muhafaza edilmelidir.

Ambalajlama işlemi tanımlı bölge dışında gerçekleşmesi durumunda zeytinyağlarının taşınması ve depolanması sırasında kullanılan tank ve konteynırlar vb. tüm alet ve ekipmanlar gıda ile temasa uygun ve temizlenebilir olmalı (paslanmaz çelik), gerektiğinde bakımı yapılmalı ve iyi muhafaza edilmelidir. Tankerlerde açıkça görülebilecek ve silinmeyecek bir şekilde "yalnızca gıda maddesi için" veya benzeri ibare bulunmalıdır.

Yozgat Çanak Peyniri (Mahreç İşareti)

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Belirtilen Coğrafi Sınırda Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler
(Mahreç işareti söz konusu ise, ürünün “üretim, işleme ve diğer işlemler”inden en az birinin belirtilen coğrafi alanda gerçekleştirilmesi kaydıyla, ürünün diğer yerlerde de üretilmesi mümkündür. Ürünün hangi özellik veya özelliklerinin yukarıda belirtilen coğrafi sınır içinde gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmelidir. Eğer ürün ile yöre arasındaki bağ sadece ün ise bu durum bilgi ve belgelerle ortaya konmalıdır.)
Yozgat Çanak Peyniri, Yozgat merkez ve ilçelerinin doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerden yapılmaktadır.

Antep Lahmacunu (Mahreç İşareti)

Denetleme
Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan; ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgütten oluşan, kamu veya özel kişiliğe sahip tarafsız bir denetim mercii belirlemekle yükümlüdür.
Denetim mercii;
a.    Alanında uzman kuruluşlar tarafından oluşturulmalı,
b.    Denetim merciinde bulunacak kuruluşların (kişi adı belirtilmeksizin) taahhütnameleri bulunmalı,
c.    Denetimin nasıl yapılacağı ve ürünün hangi özelliklerinin kontrol edileceği ile denetim zamanlarının (üretim, pazarlama, saklama, ambalajlama aşamaları gibi) ve denetleme kriterlerinin neler olacağı konusunda açıklayıcı bilgilerin başvuru formunda yer alması gerekmektedir.

Denetim mercii; görevini tam olarak ye rine getirmek için yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip olmalıdır. Denetim mercii, üretim aşamalarının yanı sıra şikâyet halinde de denetim yapabilmelidir.

Denetimler Gaziantep Ticaret Borsası koordinatörlüğünde, Gaziantep Gastronomi ve Turizm Derneği’nden, Gaziantep Pideciler Simitçiler ve Yufkacılar Odası’ndan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü’nden, Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası’ndan oluşan 5 kişilik denetim komisyonu tarafından yapılacaktır. Denetimler 6 ayda bir düzenli olarak yapılacaktır. İhtiyaç duyulduğunda veya şikâyet üzerine ise her zaman yapılabilecektir. Denetimlerde, üretilen ürünün Antep Lahmacunu olarak kabul edilebilmesi için aşağıda belirtilen parametreler göz önünde bulundurulacaktır.
-Pişmeye hazır çiğ Antep Lahmacun hamurunun ağırlığı 150-155 gram olmalıdır
-1 adet Antep Lahmacun hamurunun ağırlığı 50-55 gram olmalıdır
-1 adet Antep Lahmacun harcı 95-100 gram olmalıdır.
-Kuzu eti (Kıyma) Zırhta çekilmiş olmalı 1 adet lahmacunun en az kütlece % 50 sine karşılık gelmelidir.
-Antep Lahmacunu için kullanılan harcın % 11-14 ü Maydanoz, % 10-12 si domates,
% 9-11’ i sarımsak, % 8-10’ u biber, % 0.75-0.90’ı Karabiber ve Kırmızı pul biber (isteğe göre) olmalıdır.
-Ortalama 50 gram alınan hamurdan yapılacak olan lahmacunun boy uzunluğu 34-36 cm, en uzunluğu 20-22 cm. olmalıdır. Hamur kalınlığı maksimum 3 mm olmalıdır.
Denetim komisyonu, kamu veya özel kuruluşlarından veya bunlarda görevli uzman gerçek veya tüzel kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi sırasında faydalanabilir veya hizmet satın alabilir. Denetim komisyonu hakların korunmasında hukuki süreçleri yürütür.
 

ÖRNEK BAŞVURU FORMU EKLERİ

Bilimsel Çalışma: Edremit Zeytinyağı (Menşe Adı)

Bilimsel Çalışma: Edremit Zeytinyağı (Menşe Adı)

Ürünün yöreyle bağı ve tarihsel geçmişi:

Gaziantep Lahmacunu (Mahreç İşareti)

Gaziantep Lahmacunu (Mahreç İşareti)Gaziantep Lahmacunu (Mahreç İşareti)

Bursa Bıçağı (Mahreç İşareti)

Bursa Bıçağı

Antep Baklavası (Mahreç İşareti)

Antep Baklavası Mahreç İşaretiAntep Baklavası Mahreç İşareti

Gelenek sel Ürün Adı

Geleneksel ürün adı başvurusu yapmak için Kurumun internet sitesinde işlem formları arasında yer alan Geleneksel Ürün Adı Tescili Başvuru Formu, elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu formda ve eklerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Başvuru yapanın başvuru hakkına sahip olanlardan hangisine dâhil olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler.
 • Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Geleneksel ürün adı tanımı kapsamında değerlendirilebilmesi için hangi gruba dahil olduğuna dair bilgi ve belgeler (Geleneksel üretim, işleme yöntemi veya geleneksel bileşim kullanılması ya da geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması).
 • Ürünün hangi ürün grubuna dâhil olduğuna dair bilgi.
 • Ürünün tanımı, ürünün ve gerekli hallerde hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.
 • Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün karakteristiğine işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin de açıklandığı üretim metodunu gösteren bilgi ve belgeler.
 • Geleneksel ürün adı kullanım biçimini, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel usulleri açıklayan bilgi.
 • Geleneksel ürün adı tanımı kapsamında en az otuz yıl süreyle kullanıldığına dair bilgi ve belgeler (Gazete, makale, araştırma yazıları vb.).
 • Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
 • Geleneksel ürün adına konu ibarenin Latin Alfabesi dışındaki harfleri içermesi halinde, bunların Latin Alfabesindeki karşıleığvıavrsa Türkçe çevirisi.

 Başvuru yapılırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 • Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri gereklidir.
 • Geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunan, ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgütten oluşan tarafsız bir denetim merci oluşturmakla yükümlüdür. Denetim hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan ve örnek denetim tutanağını da içeren bilgi ve belgelerin başvuru formunda bulunması gerekmektedir.

Yabancı Ülke Kaynaklı Başvurular    

Yabancı ülke kaynaklı başvurular yapılırken yukardaki bilgilere ek olarak uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, başvuruya konu ad ve işaretin kaynak ülke veya uluslararası toplulukta korunduğuna, denetim şartlarının kaynak ülke veya uluslararası toplulukta sağlandığına ve kaynak ülke veya uluslararası topluluğun Türkiye k aynaklı başvurulara eşit koruma sağladığına dair resmi belgenin aslı veya yetkili mercilerce onaylanmış sureti ile bunların yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi Kuruma sunulur.
 

 

 

 

 

1
saglampatent.com.tr Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.